bestel uw retourpakket hier!

Javascript moet ingeschakeld zijn om dit formulier te gebruiken

Gelieve alle velden in te vullen

Contactinformatie

oud-goud.com is een sub-divisie van Adin international
Hoofdzetel: Vestingstraat 16, Antwerpen
tel. België 03-2136500
tel. Nederland 0032-3-2136500

Welkom bij www.oud-goud.com

Dankzij onze 100% tevredenheid of goud-terug garantie loopt u geen enkel risico wanneer u ons uw sieraden stuurt. Nadat wij uw goud hebben getaxeerd, zullen we u contacteren per mail of telefoon met het totaal bedrag en na uw toestemming wordt de betaling verwerkt. Bent u niet tevreden met de hoogte van de betaling, of wilt u uw sieraden terug hebben om welke reden dan ook, meld dit dan vóór de betaling en wij sturen uw goederen terug.

Voor volledige informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor de waardering en aankoop van edelmetaal, met name goud en platina, door Adin nv Versie: 20-04-2010

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake edelmetaal tussen u als 'verkoper' en de 'aankoper' Adin nv, gevestigd: Vestingstraat 16, 2018 Antwerpen, België.
 • 1.2 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ook niet indien Adin nv de toepassing hiervan niet specifiek uitsluit.

2. Voorwaarden voor het gebruik

 • 2.1 Iedere klant moet minsten achttien (18) jaar oud zijn en volledig handelingsbekwaam om zaken te kunnen doen met Adin. Bovendien moet iedere klant van Adin de werkelijke houder zijn van al de goederen die aangeboden worden voor verkoop aan Adin, en iedere klant moet uit eigen belang handelen en niet voor een andere persoon. Iedere klant handelt niet bedrijfsmatig maar uitsluitend als privé-persoon. Adin kan, maar is niet verplicht of vereist, om documentatie of enig ander bewijs van identiteit te vragen welke overeenstemmen met de eisen in deze paragraaf.
 • 2.2. De aangeboden goederen zijn niet belast met rechten van derden, met name niet met pandrechten, met het recht van vruchtgebruik en andere lasten en ook niet het onderwerp van een vordering of geschil, ongeacht of in verband hiermee al dan niet een rechtszaak werd aangespannen. De aangeboden goederen zijn niet afkomstig van een handeling die in strijd is met de wet, met name niet van een criminele handeling, ook niet hiermee verband houdt en evenmin dat met de verkoop ervan een dergelijke handeling beoogd wordt. De toezending en/of beschikbaarstelling en/of eigendomsoverdracht van de goederen door u aan Adin nv mogen niet tot gevolg hebben dat Adin nv in strijd handelt met het geldende recht (bijvoorbeeld: het verbod op het witwassen van geld).
 • 3. Toezending en verzekering van het aankoopobject

  • 3.1 Alle goederen die u aan Adin nv toestuurt, moeten worden verzonden in overeenstemming met de instructies en procedures vastgelegd door Adin en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden weergegeven op www.oud-goud.com.
  • 3.2 Voor wat betreft het transport en de verzekering van de goederen kan Adin nv niet verantwoordelijk gesteld worden. Adin nv advisseert uw pakket per aangetekende post of een andere verzendmaatschappij te versturen waarbij een track & trace mogelijk is. Het afgiftebewijs is het enige bewijs om aan te tonen dat de goederen ook daadwerkelijk aan Adin nv zijn verstuurd. Indien u van mening bent dat uw goederen meer waard zijn dan 500 Euro, kunt u meerdere pakketten aanvragen en de goederen hierover verdelen. Adin nv adviseert u uw pakket(ten) te verzekeren wanneer de waarde van de goederen meer dan 500 Euro bedraagt.
  • 3.3 Ook raadt Adin nv aan om van de goederen foto's te maken alvorens u deze toestuurt, zodat u, wanneer de goederen zoek mochten raken, een bewijs heeft om de waarde hiervan te kunnen aantonen.
  • 3.4 Adin nv behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, de levering van mail, brieven of verpakkingen te weigeren die beschadigd, geopend of gemanipuleerd zijn en deze mail, brieven of verpakkingen worden geretourneerd door het postkantoor naar de klant.
  • 3.5 Adin heeft geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de klant voor een dergelijke poging tot levering of teruggave van dergelijke objecten.

  4 Beperking van de aansprakelijkheid

  • 4.1 Deze beperking van aansprakelijkheid is bindend voor elke klant en elke andere derde partij, inclusief maar niet beperkt tot, de klant en de klant zijn opvolgers, vaststellers, verzekeringsmaatschappijen en elke andere persoon of entiteit die beweert enig recht of vordering met betrekking tot de klant zijn transactie met Adin te hebben.
  • 4.2 In geen geval kan Adin aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van een derde partij, met inbegrip van verzekeringsmaatschappijen. Adin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele plaatsvervangende vorderingen welke ingesteld zijn door de klant zijn verzekeringsmaatschappij, en door het indienen van een goed aan Adin ziet de klant ook uitdrukkelijk en specifiek af van een dergelijk plaatsvervangende vordering ten voordele van hem of haar alsook ten voordele van haar verzekeringsmaatschappij.
  • 4.3 Adin kan niet aansprakelijk gesteld worden aan iemand voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidenteel, gevolghebbend, strafbaar, verlies van winst of kansen, anders dan hierboven vastgelegd.
  • 4.4 Bij de indiening van de goederen, aanvaardt de klant nadrukkellijk en uitdrukkelijk deze beperking van aansprakelijkheid.

  5 Onderwerp van deze overeenkomst

  • 5.1 Iedere klant of potentiële verkoper kan Adin nv verzoeken om een offerte per telefoon of e-mail voor zijn of haar goederen nadat deze goederen zijn aangekomen bij Adin's verwerkingsfaciliteit. Na een mondeling akkoord door de klant per telefoon of e-mail, wordt de betaling overgemaakt door Adin binnen de 24 uur na deze aanvaarding.
  • 5.2 Adin koopt edelmetaal bijvoorbeeld in de vorm van gouden en platina juwelen en sieraden, gouden tanden, diamant, … voor raffinatie. De aankoopprijs wordt vastgesteld door Adin nv en is gebaseerd op het gewicht, de dagprijs en op het karaatgehalte van het edelmetaal in de sieraden en niet op de veronderstelde waarde van het ongeschonden aankoopobject. Daardoor kan het voorkomen dat de prijs die Adin nv u aanbiedt, lager is dan de waarde die bij wederverkoop van het ongeschonden object zou kunnen worden gerealiseerd.
  • 5.3 Alle goederen die als 'kostuum sieraden' worden aanzien (die geen edele metalen of stenen bevatten) zullen niet worden teruggegeven aan de klant, tenzij de klant de goederen terugvraagt door te bellen (België 03 213 65 00 of Nederland 088 00 000 61) of te mailen (info@oud-goud.be) naar een medewerker van de klantenservice niet langer dan 10 dagen na de datum dat de goederen aangekomen zijn op de faciliteit. Adin zal u echter telefonisch of per e-mail informeren indien na controle blijkt dat het aankoopobject geen edelmetaal bevat. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de mededeling door Adin, niet op de dag van ontvangst ervan. Wij raden u daarom aan ons te voorzien van uw e-mailadres, zodat u de mededeling zo spoedig mogelijk ontvangt.
  • 5.3 Adin koopt geen edelstenen en ook geen halfedelstenen. Daarom is het van belang dat u vóór verzending van het aankoopobject aan Adin alle edelstenen en halfedelstenen verwijdert van het aankoopobject. Adin is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van edelstenen of halfedelstenen op het aankoopobject dat u Adin voor taxatie en eventuele aankoop toestuurt.
  • 5.4 U bent verplicht ervoor te zorgen dat Adin geen stoffen worden toegestuurd die schadelijk zijn voor de gezondheid, ongeacht de manier waarop en in welke concentraties deze zijn verwerkt. Dit betreft met name arseen, beryllium, bismut, cadmium, kwik, nikkel, lood, antimoon, seleen, tin, tellurium of vergelijkbaar materiaal dat schadelijk is voor de gezondheid.

  6 Totstandkoming van de overeenkomst

  • 6.1 Door toezending van het aankoopobject doet u Adin een bindend aanbod tot aankoop van het toegestuurde object. Nadat het betreffende object is onderzocht en getaxeerd, beslist Adin of zij dit object tegen de door Adin vastgestelde koopprijs wenst te kopen. Indien Adin tot aankoop besluit, zal Adin ervoor zorgen dat de vastgestelde koopprijs wordt betaald en zal u hieromtrent per e-mail worden geïnformeerd. De eigendom van het aankoopobject gaat pas over op Adin nadat u de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen. Indien u niet akkoord bent met de aankoopprijs, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden, waarvan u overeenkomstig de bepalingen onder paragraaf 9 gebruik dient te maken.

  7. Taxatie van het aankoopobject, betaling en aanvaarding van het bod

  • 7.1 Zodra Adin het aankoopobject heeft ontvangen, wordt dit getaxeerd, rekening houdende met het gewicht, het karaatgehalte en met de actuele grondstofprijzen. Indien Adin tot aankoop besluit, zal Adin de door haar vastgestelde koopprijs binnen 24 uur na taxatie betalen per bank. Bovendien bevestigt Adin de aankoop per e-mail of telefoon. In deze e-mail wordt ook het bedrag dat wordt terugbetaald vermeld evenals de dag waarop dit bedrag ter betaling werd vrijgegeven.
  • 7.2 Aankoopobjecten kunnen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag worden aangeleverd, behalve op wettelijke feestdagen. Indien de bovengenoemde termijn van 24 uur eindigt in het weekeinde of op een feestdag, dan worden deze dagen niet meegerekend. De termijn van 24 uur komt niet overeen met de tijd, waarbinnen u de betaling zult ontvangen.
  • 7.3 Alle betalingen voor het aankoopobject zijn inclusief BTW.

  8 Onderzoek en taxatie van het aankoopobject

  • Door toezending van het aankoopobject gaat u ermee akkoord dat Adin ten behoeve van het onderzoek en de taxatie bepaalde zuren aanbrengt op het oppervlak van het object. Deze zuren kunnen een blijvende verkleuring en/of diepe kerven veroorzaken. Bovendien gaat u ermee akkoord dat aankoopobjecten (bijvoorbeeld horloges), die uit verschillende materialen of karaatgehaltes bestaan (bijvoorbeeld delen die geen edelmetaal bevatten, evenals stenen en horlogeglazen of uurwerken) onherstelbaar worden beschadigd en ook niet meer gerepareerd kunnen worden indien u mocht besluiten om de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in paragraaf 9.1. Dergelijke beschadigingen of vernielingen zijn onvermijdelijk in verband met de beoordeling van het object.

  9. Recht tot annulering van de overeenkomst, geen recht tot herroeping

  • 9.1 Indien u niet akkoord bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u de overeenkomst met Adin ontbinden mits:
   • (i) u dit Postal Gold binnen 10 dagen na de mededeling telefonisch (België 03 213 65 00 of Nederland 088 00 000 61) of per e-mail (info@oud-goud) meedeelt (deze termijn gaat in op de dag van verzending van de mededeling door Adin, niet op de dag van ontvangst ervan. Wij raden u daarom aan ons te voorzien van uw e-mailadres, zodat u de mededeling zo spoedig mogelijk ontvangt); en
   • (ii) u binnen 7 dagen na uw verklaring tot ontbinding van het contract de betaling annuleert, waarbij de het bedrag uiterlijk binnen zeven dagen op de rekening van Adin dient te zijn overgemaakt.
   Indien u geen van bovenstaande termijnen kunt nakomen, dan is de ontbinding nietig en zou het kunnen gebeuren dat uw object reeds is verwerkt en niet meer hersteld en geretourneerd kan worden. De terugbetaling dient op dezelfde wijze te gebeuren als de betaling (bankoverschrijving met uw naam en ordernummer). Bijkomende kosten (bijvoorbeeld bankkosten) zijn voor eigen rekening. Houdt u er rekening mee dat een terugbetaling van de aankoopprijs tot drie dagen kan duren.
  • 9.2 Indien u de overeenkomst op de juiste wijze hebt geannuleerd, zal Adin het aankoopobject binnen 30 dagen aan u terugsturen. De termijn gaat in op de dag waarop u Adin zoals voorgeschreven in paragraaf 9.1 heeft geïnformeerd.
  • 9.3 Het recht op herroeping bestaat niet omdat de door Adin vastgestelde aankoopprijs onderhevig is aan koersschommelingen.
  • 9.4 Bij retournering wordt het risico op toevallige teloorgang of toevallige verslechtering op het moment waarop Adin het object overdraagt aan het verzendbedrijf op u overgedragen. Zodra u het geretourneerde object heeft ontvangen, bent u verplicht dit direct te controleren op volledigheid met name wat betreft gebreken, gewicht en/of aantal, evenals op beschadiging van de verpakking en Adin indien nodig schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Indien u niet binnen 14 dagen aan deze verplichting voldoet, geldt de retournering als akkoord.

  10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  • 10.1 Adin is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Indien Adin door geringe nalatigheid niet voldoet aan een van zijn belangrijkste verplichtingen of aan een bijkomende verplichting, waardoor de realisering van het doel van deze overeenkomst in gevaar komt of wanneer een correcte uitvoering van de overeenkomst alleen mogelijk is indien aan deze verplichting wordt voldaan en de verkoper ervan mocht uitgaan dat Adin aan deze verplichting zou voldoen ("belangrijke bijkomende verplichting"), wordt de aansprakelijkheid van Adin beperkt tot schade die typisch is voor deze overeenkomst en die bij afsluiting van de overeenkomst was te voorzien.
  • 10.2 Adin is niet aansprakelijk indien door geringe nalatigheid niet werd voldaan aan bijkomende verplichtingen, niet zijnde de belangrijke bijkomende verplichtingen zoals vermeld in paragraaf 10.1.
  • 10.3 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien gebreken met opzet werden verzwegen of indien een kwaliteitsgarantie werd verstrekt, evenmin ten aanzien van de aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de wet van de productaansprakelijkheid en indien sprake is van schade in de vorm van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. Dit leidt niet tot een wijziging van de bewijslast ten nadele van de verkoper.
  • 10.4 U bent ervan op de hoogte dat Adin het aankoopobject ter bepaling van de aankoopwaarde geheel of gedeeltelijk onherstelbaar moet beschadigen en/of vernielen. Hieraan kunt u geen eisen tot schadevergoeding ontlenen.
  • 10.5 Met uitzondering van eisen tot schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad verjaren eisen tot schadevergoeding van de verkoper, waarvoor volgens deze paragraaf een beperkte aansprakelijkheid geldt, één jaar na aanvang van de wettelijke verjaringstermijn.
  • 10.6 Voor zover de aansprakelijkheid van Adin is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, personeel en overige medewerkers en personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

  11. Toepasselijk recht, gedeeltelijke ongeldigheid

  • 11.1 Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing.
  • 11.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen hiervan geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige inkoopvoorwaarden.